Søknad og priser for leie av parkeringsplass

Informasjon om parkeringsplasser, oppdatert september 2018.

Parkeringskart

Borettslaget disponerer 122 parkeringsplasser for utleie. Plassene er fordelt på parkeringsfelt fra A til N. Parkeringsplassene i felt F og J er forbeholdt ladbare biler. Parkeringsplass 122 er for motorsykkel.

Parkeringsplassene er egne utleieobjekter, og følger ikke leiligheten ved salg eller bruksoverlating/fremleie.

Det er ikke tillatt å bruke p-plassen til noe annet enn parkering av bil.

Det er tilgang til strøm for motorvarme/kupevifte 2 timer pr dag. Nøkkel fås hos vaktmester.
Det er enkelte strømstolper som ikke fungerer. Styret har besluttet at de ikke vil bli reparert eller utskiftet.

Søk om parkeringsplass
Du kan ikke søke om parkeringsplass før du har overtatt leilighet.

Søknad sendes til parkering@lilleekeberg.no

Du må oppgi hvilke parkeringsfelt eller hvilke plasser du søker på, gjerne i prioritert rekkefølge. Du kan søke på maks fire parkeringsfelt. Dersom det er enkelte plasser innenfor et parkeringsfelt som er uaktuelle for deg, må dette gå klart frem av søknaden.

Hvis det er fullt på plassene du søker, blir søknaden satt på venteliste. Plassene leies ut etter ansiennitet for søknadstidspunkt. Det er mange beboerne som ønsker parkeringsplass, og du må derfor regne med å stå på venteliste. Det er fullt mulig å søke om en annen parkeringsplass eller et annet felt, selv om du allerede har plass.

Tildeling av plass
Om du blir tildelt en plass du har søkt på, og takker nei, så blir du slettet fra ventelisten på det feltet. Du vil fortsatt stå på ventelisten på de andre feltene du har søkt på.

Oppsigelse av plassen
Parkeringsplassen sies opp ved å sende en epost til parkering@lilleekeberg.no. Det er 1 måneds oppsigelsestid, som løper fra den 1. hver måned.

Se også parkeringsregler her

PRISER 2018
Vanlig parkeringsplass:
150 kr pr måned

Parkeringsplass for ladbar bil: 150 kr pr måned pluss akontobeløp 350 kr
Månedlig leie og innbetaling av akonto for strøm betales forskuddsvis innen den 1. i måneden, som en del av fellesutgiftene. 

En gang i året, eller ved avtalens slutt, avregnes strømforbruk og leier blir belastet/tilgodesett for over/underforbruk. 

Gebyr OBOS
Når en parkeringsplass skifter leietaker, må ny leietakeren betale et gebyr til OBOS. Gebyret fastsettes av OBOS og er pr. august 2019 på 715 kr.

Feltoversikt

Felt Plass
A 003–004
B 005–011
C 012–023
D 024–029
E 030–033
F (ladbare biler) 034–045, 123 og 124
G 046–055
h 056–059
I 060–074
J (ladbare biler) 075–077
K 078–095
L 096–105
M 106–111
N 114–122 (plass 122 motorsykkel)