Regler for parkering i Lille Ekeberg borettslag

§ 1 Hvem kan leie parkeringsplass
Andelseierne i borettslaget kan leie parkeringsplass i borettslaget. Det kan i utgangspunktet bare leies en parkeringsplass per andel/husstand.

Ved overkapasitet kan likevel en andelseier leie en plass nummer 2 midlertidig dersom husstanden har to biler og et reelt behov. Styret kan si opp plass nummer 2 dersom dette senere blir nødvendig for at nye andelseiere skal få tildelt parkeringsplass uten å måtte vente urimelig lenge.

Fremleie av parkeringsplasser er ikke tillatt

§ 2 Søknad om parkeringsplass
Søknad om leie av parkeringsplass sendes styret i borettslaget.

Det kan søkes parkeringsplass på maksimalt 4 av borettslagets parkeringsfelt. Det søkes ved å oppgi parkeringsplassenes nummer eller ved å oppgi feltnavn. Oppgis kun feltnavn søker man på samtlige plasser i feltet.

Se parkeringskart for nærmere informasjon om parkeringsfelt/plasser.

§ 3 Tildeling av parkeringsplasser
Beboere med bil skal ha førsterett til parkeringsplass.

Dersom ingen av de plasser som søker har ønsket seg er ledige på søknadstidspunktet, skal vedkommende føres opp på venteliste. Plassering på ventelisten avgjøres ut fra ansiennitetsprinsippet og med utgangspunkt i når søknaden kom inn til styret.

Når en plass blir ledig, skal den som står øverst på ventelisten for den aktuelle plassen først tilbys denne.

Andelseier som takker nei til en parkeringsplass vedkommende har søkt på, vil ikke beholde sin plass på ventelisten. Vedkommende må eventuelt sende inn ny søknad til styret.

§ 4 Bytte av parkeringsplass
Det kan søkes om bytte av parkeringsplass. Reglene i §§ 2 og 3 gjelder tilsvarende for søknad om bytte av plass, og søkerne vil bli satt opp på den samme venteliste som søkere uten plass.

§ 5 Gebyr ved tildeling av parkeringsplass og leiesum
Når en parkeringsplass skifter leier påløper et administrasjonsgebyr til OBOS, uavhengig om søker tildeles plass for første gang eller om det dreier seg om bytte av parkeringsplass. Gebyret blir belastet ny leier.

Gebyret bestemmes av OBOS. Styret bestemmer til en hver tid leien for parkeringsplassene.

§ 6 Bruk av parkeringsplassene
De som leier parkeringsplass plikter jevnlig å benytte denne til oppstilling av registrert motorkjøretøy (bil).

Bruk av parkeringsplass til hensetting av campingvogner eller andre tilhengere er ikke tillatt. Det er ikke adgang til å lagre gjenstander som for eksempel møbler, kasser etc. på parkeringsplassene.

Med unntak av 3 plasser, er alle plassene utstyrt med strømuttak (6 amp. sikring) til bruk for motor-/kupevarmer. Bruken av strømuttaket skal begrense til to timer per gang. Nøkkel til strømuttak kan hentes på vaktmesterens kontor. Nøkkelen skal leveres tilbake til borettslaget ved opphør av leieforholdet.

Styret kan si opp leieforholdet dersom parkeringsplassen brukes i strid med det som går frem av § 6. Leieforholdet kan ikke sies opp uten at leietaker først er gitt en advarsel, og har fått rimelig tid til å innrette seg.

§ 7 Skader på parkerte biler
Styret eller borettslaget har ikke ansvar for eventuelle skader på parkerte biler som følge av nedfall av kvist, grener, løv, pollen eller lignende.

§ 8 Oppsigelse av parkeringsplass
Leietaker kan si opp parkeringsplassen med en måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i hver måned.

Styret kan si opp parkeringsplassen med en måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen skal være begrunnet.

§ 9 Opphør av leieforhold
Parkeringsplassene følger ikke leilighetene. Leieforholdet opphører når andelseier flytter fra borettslaget og plassen føres tilbake til styret for ny utdeling.

Vedtatt av styret 24.06.2013. Justering vedtatt av styret 06.10.2015.