Forbud mot hund og katt

Regler for dyrehold finner du i husordensreglene punkt 14.

  • Hund og utekatt er forbudt. Det er heller ikke tillatt å ha hund eller katt i pensjon.

  • Innekatt er tillatt, men du må søke styret om samtykke først.

  • Rene innedyr som aldri forlater leiligheten er tillatt, uten å søke styret. Forutsetningen er at dyrene ikke er til ulempe for øvrige beboere. Eksempler på slike dyr er hamster, papegøye, skilpadde etc.

Unntak fra forbudet
Borettslagets rett til å ha generelt forbud mot hund og katt, har hjemmel i borettslagsloven § 5-11 (4) og husleieloven § 5-2. Samtidig hjemler de samme bestemmelsene en mulighet for at beboere på visse vilkår likevel kan ha rett til å ha dyr:

”Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.”

Loven gir ingen definisjon av hva som er ”gode grunner”. Lovens utgangspunkt, borettslagets rett til å ha forbud mot dyrehold, tilsier likevel at kriterier som de fleste beboere oppfyller automatisk, ikke kan brukes som "gode grunner".

I forarbeidet til husleieloven (NOU 1993:4 side 143) nevnes eksempler som førerhund for svaksynte, og sosiale og velferdsmessige hensyn. Selv om det finnes gode grunner, er det imidlertid en forutsetning at hundeholdet ikke er til ”ulempe” for andre beboere. Dette gjelder fysiske ulemper som for eksempel støy, lukt, avføring i fellesarealer, astmaproblemer med mer. Psykiske ulemper, som frykt for hund, vil også være relevant.

Du må søke styret om godkjenning
Hvis du mener at du har gode grunner for å ha hund eller katt på tross av forbudet, må du søke styret om dette i god tid før du ønsker å anskaffe deg dyr.

Begge kriteriene som loven nevner må være oppfylt for at søknaden skal kunne innvilges på tross av forbudet:

a) beboeren må ha gode grunner for dyrehold, og

b) dyreholdet må ikke være til ulempe for andre beboere

Det er ikke tillatt å anskaffe eller bestille dyr før du eventuelt har fått skriftlig svar fra styret om at din søknad er godkjent.

Søknaden

Søknadsskjema lastes ned her.

Søknaden må inneholde alle disse fem punktene:

1. Opplysninger om type dyr, rase og antall.

2. Din egen begrunnelse for ønsket om dyrehold.

3. Din egen beskrivelse av hvordan du skal sørge for at dyreholdet ikke skal være til ulempe for andre beboere.

4. Legeattest med legens konkrete vurdering og begrunnelse for ditt behov for dyrehold.

5. Erklæring om dyrehold.

Styrets behandling av søknaden
Når styret har mottatt søknaden din, vil styret selv ta kontakt med de andre husstandene i oppgangen der du bor. Dette er for å sikre nøytral og likeverdig behandling av alle søknader om dyr. Styret vil da forhøre seg med hver enkelt husstand om dyreholdet vil være til ulempe for dem, og eventuelt på hvilken måte dyreholdet vil være til ulempe.

Deretter vil styret behandle søknaden på styremøte.

Styret vil vurdere om de to kriteriene a) og b) for dyrehold er oppfylt. Hvis styret vurderer at begge kriteriene er oppfylt, vil styret kunne godkjenne søknaden. Styrets svar vil bli sendt skriftlig til søkeren så snart søknaden er behandlet.

Hva skjer hvis du holder dyr uten å ha fått godkjenning fra styret?
Dersom du holder dyr uten å ha fått godkjenning fra styret, bryter du husordensreglene og misligholder dermed dine forpliktelser overfor borettslaget.

Styret kan pålegge deg å kvitte deg med dyret. I ytterste konsekvens kan styret kreve tvangssalg av leiligheten din.

Skal du selge leiligheten din?
Husk å opplyse eiendomsmegler og kjøper om forbudet mot dyrehold.

Ønsker du å kjøpe leilighet i borettslaget?
Disse retningslinjene gjelder også for kjøper som allerede har dyr på kjøpstidspunktet. Kjøper med dyr løper risiko for at styret ikke kan godkjenne dyreholdet, og at du må kvitte deg med dyret.

Du kan ikke søke om dyrehold gjennom eiendomsmegler.

Styret kan ikke hastebehandle søknader om dyrehold på grunn av budfrister, forkjøpsrettfrister og liknende.

Dersom du har spørsmål om dyrehold, ta kontakt med styret direkte.